logoUE

dla rozwoju Mazowsza 

 

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Pro Business Solutions Adam Beniowski poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania klasy ERP - "PROJECT"

 

Beneficjent: Pro Business Solutions Adam Beniowski

Całkowita wartość projektu: 864 690,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 298 775,00 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 52 725,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. 

Oś priorytetowa II Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza
Działanie 2.3 Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP

 


 

Opis projektu:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez rozwój technologii ICT do obsługi działalności gospodarczej. Inwestycja w system ERP ma charakter procesowy oraz produktowy - jest nowatorstwem w skali świata dla produktu i w skali przedsiębiorstwa dla procesu.

Ponieważ takie systemy jak PROJECT nie zostały jeszcze stworzone i wdrożone na świecie, a co za tym idzie, na terenie Polski - wprowadzenie tego pionierskiego systemu na terenie województwa mazowieckiego znacząco wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego regionu oraz informatyzację sfery MSP województwa.

Projekt wspiera rozwój gospodarki Mazowsza i jest inicjatywą gospodarczą oddziaływającą na zmniejszenie dystansu wobec konkurencji na rynku, jednocześnie przyczynia się do kształtowania i promowania postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu